گلستان. گرگان. بلوار صیاد شیرازى. خیابان شانزدهم. مجتمع درسا